BAZA PODATAKA MINERALNIH, TERMALNIH I TERMOMINERALNIH VODA F BiH Ispis
Autor Administrator   
FRIDAY, 21 JANUARY 2011 10:28

 

Natalija Samardžić-Federalni zavod za geologiju Sarajevo

 

Neven Miošić-Federalni zavod za geologiju Sarajevo

 

Abstrakt

Rad prezentuje sadržaj i strukturu baze podataka mineralnih, termalnih i termomineralnih voda Federacije Bosne i Hercegovine u  softveru ArcGIS Desktop, čiji je proizvođač američka firma ESRI.  Arc GIS je prepoznatljivo ime za ESRI-eve GIS proizvode. 

 

Predmetna baza  sadrži layere (slojeve) sa atributnim i relacionim tabelama i georeferencirane karte (Osnovna geološka karta, 1:100 000, Topografska karta 1:200 000).

           

Layeri grafički prikazuju: a) geološku osnovu karte, b) hidrogeohemijske oblasti, c) lokacije pojava i objekata sa osnovnim hidrogeološkim i fizičko-hemijskim karakteristikama voda (jonski i gasni sastav, specifične komponente, temperaturu, mineralizaciju, izdašnost) te sadašnje i potencijalno korištenje voda, d) oblasti rasprostranjenja voda, izdvojene po njihovim (mineralizacija, temperatura, radioaktivnost, gasni satav, jonski sastav), e) odobrene istražne prostore, f) odobrena eksploataciona polja, g) administrativne granice, h) površinske vode, i)  veća naseljena mjesta i j) važnije saobraćajice.

 

Atributne i relacione tabele sadrže podatke o teritorijalnoj (administrativnoj) pripadnosti pojave/objekta, izdašnosti, temperaturi vode, mineralizaciji, litostratigrafskim karakteristikama akvifera, podine i krovine, sadašnjem stanju i korisniku pojave/objekta, tehničkim karakteristikama vodozahvata, fizičko-hemijskim, gasnim, radiološkim i izotopskim osobinama vode, njenom sadašnjem i potencijalnom korištenju, pripadnosti pojave/objekta datom ležištu i hidrogeohemijskoj oblasti, podatke o opitima crpljenja, eksploataciji, stanju NPV, istražnim i eksploatacionim poljima, koncesijama, rezervama te brojne druge rezultate istraživanja predmetnih voda. Osim toga, veliki je broj relacionih tabela, koje su kreirane tako da je obezbijeđeno brzo i jednostavno pretraživanje baze, kao i mnogobrojne mogućnosti grafičkog prikaza tj. brzo formiranje različitih vrsta karata po sadržaju i namjeni.

           

 

Navedena baza je vremenski neograničen projekat, koji se radi u Sektoru za hidrogeologiju Federalnog zavoda za geologiju – Sarajevo.

 

 

Ključne riječi: baza podataka, ArcGIS tehnologija, mineralne, termalne i termomineralne vode,     Federacija Bosne i Hercegovine. 

 

LAST_UPDATED2